Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA „KUBUŚ PUCHATEK” W STRZAŁKOWIE NA LATA 2015/2017

 

„- Puchatku?

– Tak, Prosiaczku?

– Nic…- odpowiedział Prosiaczek, biorąc Puchatka za łapkę-

Chciałem się tylko upewnić, że jesteś…”

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

Ważne jest dla nas zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz rozwijanie ich samodzielności i działalności twórczej. Przedszkole współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym tworząc więzi uczuciowe z otoczeniem, w którym dziecko wzrasta.

MISJA PRZEDSZKOLA

 

 1. Dbamy o to, by dzieci były przygotowane do kolejnego etapu edukacji.

 2. Systematycznie obserwujemy dzieci i pomagamy im rozwijać ich talenty i zainteresowania.

 3. Kształtujemy postawę samodzielności w zakresie samoobsługi.

 4. Uczymy życzliwości i wrażliwości na potrzeby innych.

 5. Uczymy dzieci i rodziców zwracania uwagi na prawidłowy (zbilansowany) tryb życia- odpowiednią dietę, ruch, higienę i bezpieczeństwo.

 6. Włączamy rodziców w działalność Przedszkola poprzez imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia warsztatowe i integracyjne.

 7. Współpracujemy z innymi placówkami i instytucjami.

ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU

 

Zajęcia prowadzone w Przedszkolu ukierunkowane są na realizację Podstawy Programowej, pozwalając na indywidualny rozwój każdego dziecka.

Dzięki systematycznej obserwacji możliwe jest zapewnienie optymalnych warunków rozwoju dzieci.

Nauczycielki monitorują gotowość szkolną przedszkolaków i w zależności od wyników prowadzą zajęcia korygujące i wspomagające rozwój; udzielana jest również pomoc psychologiczno – pedagogiczna i logopedyczne.

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, placówka dba o częste kontakty na linii przedszkole – dom.

Przedszkole podejmuje także liczne działania na rzecz środowiska. Kalendarz wydarzeń jest modyfikowany zgodnie z potrzebami w myśl zrównoważonego rozwoju.

Dbamy o to, by dzieci rozumiały potrzebę troski o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo.

Poprzez urozmaicone zabawy oraz częsty kontakt z literaturą przedszkolaki wprowadzane są w świat wartości.

Przedszkole zatrudnia kadrę wykwalifikowaną w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb posiadającą kwalifikacje specjalistyczne: specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, logopeda, specjalista w zakresie oligofrenopedagogiki, specjalista w zakresie pomocy przedmedycznej.

W celu ciągłego doskonalenia funkcjonowania placówki powoływane są zespoły zadaniowe:

– zespół planistyczny

– zespół ewaluacyjny

– zespół do opracowania procedur i programów

-zespół do pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W razie konieczności i potrzeb placówki mogą zostać powołane inne zespoły.

Organizacja placówki oparta jest na Statucie oraz systemie jasnych procedur i regulaminów.

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

 1. Metody słowne:

  • Rozmowy

  • Opowiadania

  • Zagadki

  • Objaśnienia i instrukcje

  • Sposoby społecznego porozumiewania się

  • Metody żywego słowa

 1. Metody oglądowe:
 • Obserwacja i pokaz
 • Osobisty przykład nauczyciela
 • Udostępnianie sztuki (dzieła plastyczne; ilustrowane artystycznie utwory literackie, przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne)
 1. Metody czynne:
 • Metody samodzielnych doświadczeń
 • Metody kierowania własną działalnością dziecka
 • Metody zadań stawianych dziecku
 • Metody ćwiczeń utrwalających

Ponadto codzienną pracę wychowawczo – dydaktyczną urozmaicamy o elementy nowatorskich rozwiązań takich, jak:

– Edukacja przez ruch D. Dziamskiej

– Dziecięca matematyka

– Pedagogika zabawy

– Twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów

– Aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss

– Matoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

– Matoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz

– Naturalna nauka języka

Nauczycielki poszerzają swój warsztat pracy poprzez udział w kursach i szkoleniach oraz dzielą się wiedzą w ramach WDN.

KATALOG WARTOŚCI

 

 • przyjaźń

 • szacunek

 • odpowiedzialność

 • miłość

 • prawda

 • zdrowie

 • przyroda

 • tolerancja

 • ojczyzna

ADAPTACJA NOWYCH DZIECI

 

 • zajęcia adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków,

zapoznanie rodziców ze sposobami przygotowania dzieci do pozostawienia ich w przedszkolu,

 • zapoznanie rodziców z bazą i pracownikami przedszkola,

 • poznanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola,

 • integracja rodziców między sobą,

 • realizacja programu „Pierwsze kroki w przedszkolu”

FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI:

 

 • zebrania ogólne i grupowe, konsultacje indywidualne,

 • zajęcia otwarte dla rodziców, zajęcia warsztatowe z rodzicami,

 • biuletyny,

 • prowadzenie „Kącika dla Rodziców” (informacje, ciekawe artykuły o tematyce wychowawczej, pedagogiczno – psychologicznej, eksponowanie prac dzieci),

 • spotkania adaptacyjne,

 • wspólne imprezy i uroczystości przedszkolne, festyny, pikniki, wycieczki,

 • pozyskiwanie rodziców do prac na rzecz przedszkola, grupy.

PODEJMUJEMY DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA LOKALNEGO:

 

 • Akcja „Sprzątanie Świata”

 • Zbiórka nakrętek

 • Zbiórka baterii

PRZEDSZKOLE WSPÓŁPRACUJE Z RÓŻNYMI INSTYTUCJAMI:

 

 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupcy

 • Biblioteką Publiczną w Strzałkowie

 • Powiatową Komendą Policji w Słupcy

 • Pielęgniarką Szkoły Podstawowej w Strzałkowie

 • Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupcy

 • Pracownikami Ratownictwa Medycznego

 • Państwową Strażą Pożarną w Słupcy

 • Starostwem Powiatowym w Słupcy

 • Szkołą Podstawową w Wólce

 • Szkołą Podstawową w Strzałkowie

 • Spółdzielnią „Farmer” w Strzałkowie

 • Ludowym Bankiem Spółdzielczym w Strzałkowie

 • Spółdzielnią Mleczarską Udziałowców w Strzałkowie

 • WPPZ Zakład Produkcyjny Staw

 • SZKOLMEB Młodziejewice

 • Lokalnymi mediami

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

 

Pracujemy w oparciu o:

 • Podstawę Programową Wychowania przedszkolnego opracowaną przez prof. E. Gruszczyk – Kolczyńską

 • Zestaw programów:

– „W kręgu zabawy” – Jadwiga Pytlarczyk, wydawnictwo Juka

– „Od przedszkolaka do pierwszaka” I. Broda, wydawnictwo WSiP

– Program nauczania języka angielskiego „Wychowanie przedszkolne i zerowe” M. Bogucka, D. Łoś, wydawnictwo PEARSON

– Program nauczania religii „Kochamy dobrego Boga” – program do nauki religii, wydawnictwo WAM Kraków

 • Tematyczne projekty edukacyjne

 • Programy edukacyjne i akcje prozdrowotne inicjowane przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupcy:

– „Moje dziecko idzie do szkoły”

-„ Czyste powietrze wokół nas”

– „Światowy Dzień Zdrowia”

-„Bądźmy zdrowi, wiemy więc działamy”

 • Miesięczne plany pracy przygotowywane dla poszczególnych grup wiekowych

SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA „KUBUŚ PUCHATEK” W STRZAŁKOWIE

 

 1. Jest gotowy do podjęcia zadań na kolejnym etapie edukacji.

 2. Jest samodzielny w zakresie samoobsługi i porozumiewa się w sposób zrozumiały dla innych.

 3. Jest aktywny i ciekawy świata, wykazuje inicjatywę w działaniu.

 4. Rozumie potrzebę dbania o zdrowie i bezpieczeństwo (stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną).

 5. Kieruje się uznanymi wartościami; jest tolerancyjny wobec odmienności.

 6. Traktuje książkę jako źródło wiedzy i rozrywki.

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA 2015/2016 – 2016/2017:

 

 1. Opracowanie i zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną programu „Pierwsze kroki w przedszkolu”.

 2. Rozwijanie działalności Przedszkola na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa:

 • Organizacja spotkań z pielęgniarką, stomatologiem, policją, strażą pożarną

 • Uroczystości grupowe i przedszkolne o tematyce związanej ze zdrowym stylem życia

 • Opracowanie i realizacja tematycznego projektu edukacyjnego

 • Doskonalenie zawodowe w zakresie edukacji zdrowotnej

 1. Rozwijanie edukacji czytelniczej:

 • Współpraca z Biblioteką Publiczną Gminy Strzałkowo (zajęcia dla przedszkolaków, wystawy)

 • Codzienne spotkania z książką

 • Organizacja wystaw prac plastycznych opartych na motywach literackich

 1. Współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku:

 • Organizacja koncertów tematycznych dla słuchaczy (na terenie przedszkola)

 • Udział w wystawach prac słuchaczy uniwersytetu organizowanych w Galerii Biblioteki Publicznej

 • Zapraszanie słuchaczy do przedszkola w ramach akcji tematycznych np. czytanie bajek dzieciom lub zapoznanie z ciekawymi zawodami lub zainteresowaniami (np. szydełkowanie)

 1. Doskonalenie warunków materialnych:

 • remont sal dziecięcych (sukcesywna wymiana mebli),

 • doposażenie przedszkola w sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki sprzyjające wychowaniu i edukacji,

 • dostosowanie placu zabaw do potrzeb dzieci 3 – 4 – letnich,

 • sukcesywna modernizacja przez kolejne lata pionu żywieniowego (kuchnia i pomieszczenia przykuchenne).